Regulamin

 

Ogólne warunki handlowe i użytkowania usługi 4Netplayers

Dane spółki 4Players GmbH

Siedziba - Deelbögenkamp 4 c, 22297 Hamburg, Niemcy

Numer rejestrowy - AG Hamburg, HRB 97615, Numer Identyfikacji Podatkowej (USt.-Ident.Nr.) DE209487909

Prezes Zarządu: Phillip Schuster, Hans Ippisch, Rainer Rosenbusch

(w dalszej części zwanej „4Players“)

E-Mail: support@4netplayers.com

 

Przedstawione poniżej ogólne warunki handlowe zawierają ważne informacje dotyczące zgody Użytkownika na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych handlowych (punkt 8).  

1. Zakres obowiązywania

1.1 4Players świadczy wszelkie bezpłatne, jak również podlegające opłacie usługi, oferty, treści i produkty (ogólnie: usługa) na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH), które w poszczególnych przypadkach mogą być uzupełniane bądź modyfikowane przez 4Players przez właściwe dla danego produktu OWH, jak również właściwe opisy wydajności. O ile z właściwych dla danego produktu opisów wydajności i uzupełniających OWH 4Players nie wynika inaczej, obowiązują następujące uregulowania:

1.2 Niniejsze postanowienia regulują korzystanie z usług oferowanych przez 4Players. Ponadto postanowienia niniejsze stanowią wiążącą podstawę dla sprzedaży, jak również pośrednictwa towarów i usług poprzez strony internetowe 4Players.  

1.3 Aby korzystać z usługi, konieczna jest rejestracja (nazwa Użytkownika, hasło). 4Players zastrzega sobie prawo do odrzucenia zapytania rejestracyjnego bez podania przyczyn. Umowa z 4Players zostaje sfinalizowana dopiero wówczas, gdy 4Players umożliwi Użytkownikowi uczestnictwo w danej usłudze wymagającej rejestracji. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w dowolnym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia, o ile szczególne warunki korzystania z usługi nie stanowią inaczej. Użytkowanie w imieniu osób trzecich lub dla osób trzecich lub wielokrotna rejestracja pojedynczych osób są stanowczo zabronione.     

1.4 Korzystanie z usług wymagających rejestracji może nastąpić tylko wówczas, gdy Użytkownik ma powyżej 18 lat lub istnieje zgoda przedstawiciela ustawowego. 

1.5 Odbiegające od tych OWH Użytkownika nie obowiązują.

2. Usługi i treści 4Players (dalej „Usługi“)

2.1 4Players jest portalem gier, który przede wszystkim zapewnia możliwość pobierania gier ze wszystkich obszarów. 

2.2 Po zarejestrowaniu w 4Players Użytkownik ma do dyspozycji fora dyskusyjne, chatroomy i strony komentarzowe, w których może aktywnie uczestniczyć.  

2.4 4Players, organizuje konkursy z nagrodami, w których Użytkownicy mogą brać udział. Pracownicy 4Players i ich krewni są wyłączeni z uczestnictwa. Wypłata gotówki w przypadku nagród rzeczowych nie jest możliwa. Należy wskazać jednoznacznie na fakt, że korzystanie z usług 4Players lub usług partnerów w żaden sposób nie wpływa na szansę wygranej. 

2.5 4Players oddaje do dyspozycji system płatności online. Obowiązują dla niego dodatkowo szczególne warunki użytkowania zawarte w punkcie 6.

3. Obowiązki Użytkownika

3.1 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług 4Players zgodnie z prawem.

3.2 Użytkownik zobowiązuje się do zapłacenia uzgodnionej opłaty. Jeżeli Użytkownik zalega z zapłaceniem opłaty, 4Players może zablokować mu daną usługę. Blokada zostanie zniesiona niezwłocznie po zaksięgowaniu zaległej kwoty przez 4Players. Blokada nie zwalnia Użytkownika z jego obowiązku zapłaty.

3.3 Użytkownik zapewnia, że podane w związku z rejestracją dane (w szczególności adres i data urodzenia) są właściwe i pełne. W przypadku uchybienia tymże postanowieniom 4Players zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Użytkownik zastrzega sobie prawo do dowiedzenia szkody mniejszej, niż dochodzona. O zmianach wymaganych danych Użytkownik poinformuje 4Players niezwłocznie. Jeżeli Użytkownik nie dopełni tego obowiązku, musi ponieść wszelkie straty powstałe z tego tytułu dla niego lub dla 4Players i jego partnerów. Dotyczy to jednoznacznie również My4Players System, w szczególności informacji, jakie trzeba podać w ramach upoważnień do ściągnięcia (zapis obciążający w rozliczeniach, zezwolenie na obciążenie karty kredytowej).

3.4 Użytkownik zobowiązuje się do starannego przechowywania nazwy Użytkownika i hasła i do ich ochrony przed dostępem osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego obowiązku jest odpowiedzialny za wszelkie działania wynikłe z niewłaściwego wykorzystania jego hasła przez osoby trzecie.

3.5 Użytkownik zapewnia, że w ramach użytkowania (w szczególności forów dyskusyjnych, chatów, komentarzy) nie będzie rozpowszechniać żadnych treści podlegających pod przepisy prawa karnego, oraz, że nie będzie naruszać pozostałych praw osób trzecich (w szczególności praw ochronnych działalności gospodarczej, prawa konkurencji i ogólnego prawa ochrony indywidualności). W szczególności zabronione jest rozpowszechnianie treści zagrażających młodzieży, pornografii dziecięcej, treści ekstremistycznych i rasistowskich. 4Players zastrzega sobie prawo do usuwania z chatroomów w każdej chwili treści, gdy są sprzeczne z powszechnymi przepisami prawnymi, gdy są gorszące, wrogie, naruszają dobre obyczaje ogólnej komunikacji publicznelub gdy utrudniają uporządkowaną komunikację Użytkowników między sobą.     

3.6 Jeśli 4Players wejdzie w posiadanie informacji o czynie niedozwolonym Użytkownika lub zostanie powiadomiony o domniemanym czynie niedozwolonym przez osoby trzecie, 4Players przekaże dane osobowe w ramach przepisów ustawowych organom ścigania karnego i organom właściwym dla spraw zachowania porządku publicznego. Jeżeli konieczne będzie uprzednie sprawdzenie, na podstawie przepisów prawnych, zgodności z prawem przekazania danych osobowych lub kwestionowanego czynu przez 4Players, 4Players zastosuje się do tego.

3.7 Wobec treści wprowadzanych przez Użytkownika w dowolny sposób (np. fora, chaty) na strony internetowe 4Players, Użytkownik przenosi wszelkie prawa do ich wykorzystania na 4Players i zapewnia, że posiada do nich wyłączne prawa autorskie. Użytkownik zwalnia 4Players na jego pierwsze wezwanie ze wszystkich roszczeń podnoszonych przeciwko 4Players na podstawie związanego z tym działania sprzecznego z prawem przez Użytkownika.

3.8 4Players zastrzega sobie prawo do wykluczenia z usług 4Players Użytkownika odpowiedzialnego za każde działania sprzeczne z prawem, zakłócenia systemu, użytkowanie obcego rodzaju lub użytkowanie zabronione niniejszymi postanowieniami, w sposób nieodwołalny i bez dodatkowych pytań. Ponadto 4Players jest uprawniony do usuwania wpisów Użytkowników bez podania przyczyny. 

3.9 Użytkownik zwalnia 4Players ze wszelkich roszczeń, jakie zostaną podniesione przeciwko 4Players na podstawie działania Użytkownika lub przypisywanych mu osób trzecich.

4. Szczególne warunki użytkowania usługi hostingowej serwera gier 4Playrs

4.1 4Players oferuje usługi hostingowe serwerów gier. 4Players oddaje do dyspozycji Użytkownika serwer gier w Internecie. Użytkownik uiszcza opłatę za oddanie do dyspozycji usług hostingowych, co jest niezależne od danego wykorzystania. Obowiązują ceny aktualne w momencie zamówienia, do których wgląd znajduje się pod http://gameserver.4players.de.

4.2 4Players zastrzega sobie prawo do rozszerzania, zmiany lub ulepszania oddanych do dyspozycji usług. W szczególności 4Players jest uprawniony do ulepszania lub zmiany w każdej chwili asortymentu, czy danej wersji gier, modyfikacji czy narzędzi dodatkowych (AdminTools) albo stanowiącego podstawę usługi systemu operacyjnego, w ramach postępu technicznego. Zakres oddanych do dyspozycji gier jest ograniczony dostępnością ewentualnych usług wcześniejszych (np. licencji producentów gier). Z tego względu Użytkownik nie może wymagać oddania do dyspozycji określonych gier czy ich wersji, modyfikacji, narzędzi dodatkowych czy systemów operacyjnych.     

4.3 Użytkownik ma dostęp do własnego obszaru FTP, który można wykorzystywać wyłącznie do administrowania wirtualnego serwera. Niedozwolone jest użytkowanie obszaru FTP do wymiany plików z osobami trzecimi, do zabezpieczania danych, czy jakiekolwiek inne wykorzystane nie pozostające w bezpośrednim związku z administrowaniem wirtualnego serwera. 4Players zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania możliwego nadużycia, do kasowania danych znajdujących się w obszarze FTP wedle własnego uznania i zadenuncjowania nadużycia. 4Players oddaje do dyspozycji Użytkownika osobny obszar FTP dla plików LOG do ich pobierania, nie gwarantuje jednakże w żadnym wypadku kompletności czy prawidłowości treści plików LOG stworzonych przez serwery wirtualne.  

4.4 4Players nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nadużycie wynajętego serwera wirtualnego przez osoby trzecie, za wynikłe z tego szkody i szkody pośrednie. Dotyczy to w szczególności „przejmowania“ czy hakowania serwerów komunikacyjnych czy zakłócającego, mającego znamiona nadużycia, czy nielegalnego działania podczas gry na serwerach gier. 

4.5 4Players zapewnia średnioroczną dostępność serwerów wirtualnych na poziomie 98%.  Wyłączone z tego pozostają okresy, w których serwer nie jest dostępny w wyniku problemów technicznych czy innych problemów nie pozostających w obszarze oddziaływania 4Players (siła wyższa, zawinienie ze strony osób trzecich, itd.). O ile zagrożone jest bezpieczeństwo eksploatacji sieci lub utrzymanie jej integralności, dostęp do usług może zostać tymczasowo ograniczony. O ile Użytkownik włącza lub usiłuje włączyć własne dane do pracy serwera poprzez oddany do jego dyspozycji obszar FTP, dostępność nie jest gwarantowana.   4Players nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcję czy wykonywalność samodzielnie włączonych przez Użytkownika funkcji, części oprogramowania, modyfikacji, czy innych danych.

4.6 4Players ma prawo do tymczasowego wyłączenia wirtualnej dedykowanej usługi serwerowej w celach konserwacyjnych i organizacyjnych. 4Players zachowuje wówczas 48-godzinny czas zapowiedzi. Z zapowiedzi wyłączone są krótkoterminowe konieczne wyłączenia wynikające z pilnych przyczyn lub wyłączenia w ramach aktualizacji i dostosowań w szczególności gier, modyfikacji lub innego oprogramowania zastosowanego przez 4Players. 4Players zwraca uwagę Użytkownika na fakt, że w wyniku regularnie przeprowadzanej konserwacji usługi (codziennie między godziną 4.00 a 10.00) i wymaganego z tego względu ponownego uruchomienia serwerów może dojść do krótkotrwałych przerw w eksploatacji gier.    

4.7 Umowa na usługę hostingową serwerów gier zostaje zawarta na uzgodniony minimalny czas trwania. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu o każdorazowo uzgodniony kolejny czas trwania, o ile nie zostanie wypowiedziana w uzgodnionym umownie terminie. Wypowiedzenie musi nastąpić z zachowaniem formy pisemnej (nie w formie elektronicznej) za pośrednictwem poczty lub faksu na aktualny adres. Użytkownik ma prawo wglądu do obowiązujących go terminów wypowiedzenia w każdej chwili poprzez  My4Players System https://login.4players.de


5. Szczególne warunki użytkowania My4Players System

5.1 4Players oferuje Użytkownikowi system płatności on-line – dalej zwany My4Players System lub My4Players. Za pośrednictwem My4Players Użytkownicy mogą opłacać usługi oferowane przez portal 4Players. Opłacanie odbywa się przez Paypal. W celu użytkowania My4Players należy się zapoznać z punktami 1. do 3. oraz 6.do 9. niniejszych OWH. Ponadto obowiązują ustalone w dalszej kolejności szczególne warunki użytkowania.

5.2 Partnerem umownym Użytkownika jest w przypadku wszelkich pobieranych za pośrednictwem 4Players, podlegających opłacie usług i towarów, spółka 4Players GmbH.

5.3 Ponieważ warunki użytkowania poszczególnych usług dostępnych za pośrednictwem 4Players ulegają zmianie, Użytkownik będzie o nich informowany osobno w odniesieniu do danej usługi na początku procedury płatności.

5.4 W momencie rejestracji w My4Players System Użytkownik otrzymuje konto on-line, za pomocą którego ma możliwość zarządzania usługami, z jakich korzysta, czy wglądu do nich.

5.6 Za szkody Użytkownika powstałe w wyniku podania nieprawidłowych danych podczas rejestracji lub realizacji płatności, jak również w wyniku utraty jego danych Użytkownika, 4Players nie odpowiada.

5.7. Jeżeli podane w ramach użytkowania 4Payment nieprawidłowe dane wykazują znamiona czynu karalnego, skutkuje to natychmiastowym zablokowaniem dostępu do 4Payment. Ponadto 4Players zastrzega sobie prawo do zgłoszenia popełnienia przestępstwa.

5.8 W przypadku nadużycia 4Payment Użytkownik ma obowiązek zrekompensować 4Players powstałą w wyniku nadużycia szkodę, a ponadto zwolnić ze wszystkich szkód, jakie mogą powstać w wyniku jego szkodliwych działań. Odpowiedzialność Użytkownika ograniczona jest przy tym do przypadków, za które jest on odpowiedzialny.    

5.9 Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania zgodnie z punktem 7.


6. Odpowiedzialność

6.1 4Players nie gwarantuje dostępności swoich usług w każdej chwili. 4Players odpowiada za szkody, niezależnie od podstawy prawnej, ale w szczególności powstałe w wyniku braku dostępności usług, tylko w przypadku rażącego niedbalstwa lub działania zamierzonego. W przypadku lekkiego niedbalstwa odpowiedzialność jest ograniczona do naruszenia istotnych obowiązków umownych (obowiązek kardynalny) jak również do typowej i przewidywalnej w momencie zawierania umowy szkody.     

6.2 4Players jest odpowiedzialna za treści i wiadomości niezgodne z prawem, a w szczególności dotykające praw osób trzecich, które zostają wprowadzone na stronach 4Players do Internetu przez Użytkowników za pośrednictwem forów dyskusyjnych, chatu itd., tylko wówczas, gdy 4Players zna ich zawartość i dysponuje możliwościami technicznymi i ekonomicznymi do zablokowania takiej treści przed dalszym dostępem.  

6.3 4Players nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, zgodność z prawem, kompletność i wartościowość ofert oferentów trzecich. Ponadto 4Players nie ręczy za prawidłowość i kompletność informacji i danych, jakie na stronach 4Players oddawane są do dyspozycji, pod względem ich zawartości.  

6.4 4Players nie odpowiada i nie ręczy za oprogramowanie zastosowane przez osoby trzecie. 4Players jednoznacznie zwraca uwagę Użytkownika na fakt, że zastosowane oprogramowanie jest produkowane przez osoby trzecie, w związku z czym 4Players nie ma żadnego wpływu na działanie oprogramowania. W związku z powyższym 4Players nie ma obowiązku wskazywania na błędy, problemy, czy na rzeczy budzące podejrzenie, w szczególności niestabilności, czy takie, które wpływają na przebieg gry i przebieg użytkowania zastosowanego oprogramowania osób trzecich, czy też ich wstrzymywania. Obowiązuje to w szczególności w przypadku oprogramowania serwerów oferowanych gier, modyfikacji i oprogramowania komunikacji językowej. 

6.5 4Players nie jest odpowiedzialna za treści obce, do których tylko udziela dostępu w celu użytkowania (§ 8 ustawy o telemediach). 4Players wskazuje jednak na fakt, że zobowiązanie do zablokowania użytkowania treści niezgodnych z prawem w myśl ustawy o telemediach może jednakże istnieć, a 4Players z niego skorzysta stosownie do istniejących przepisów.    

 

7. Pouczenie o prawie odwołania

Prawo odwołania

Przysługuje Państwu prawo do odwołania deklaracji umownej w ciągu 14 dni bez podania przyczyny w formie tekstowej (np. listu, faksu, wiadomości mailowej) lub – w przypadku przekazania rzeczy przed upływem terminu – w drodze odesłania rzeczy. Termin rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie tekstu. W przypadku umów o sprzedaży na odległość (§ 312b ust.1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego) dotyczących dostawy towarów termin rozpoczyna się nie przed nadejściem towaru do odbiorcy, w przypadku umów o sprzedaży na odległość dotyczących świadczenia usług jednakże nie przed zawarciem umowy. W obu przypadkach termin nie rozpoczyna się również przed wypełnieniem naszych obowiązków informacyjnych zgodnie z artykułem   246 § 2 w połączeniu z § 1 ust. 1 i 2 ustawy wprowadzającej do niemieckiego kodeksu cywilnego. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie odwołania lub rzeczy na czas. Odwołanie należy kierować do 4players GmbH, Deelbögenkamp 4c, 22297 Hamburg, za pośrednictwem lub poczty elektronicznej na adres: support@4netplayers.com. Do odesłania towaru należy użyć następującego adresu: 4players GmbH, Deelbögenkamp 4c, 22297 Hamburg.

Skutki odwołania

W przypadku skuteczności odwołania należy zapewnić zwrot obustronnie otrzymanych usług i wydanie ewentualnie zaciągniętych korzyści (np. odsetek). Jeżeli nie są Państwo w stanie zapewnić nam zwrotu otrzymanej usługi całkowicie lub częściowo lub tylko w stanie pogorszonym, są Państwo zobowiązani do ewentualnego zwrotu wartości pod tym względem. Może to spowodować, że niemniej jednak muszą Państwo wypełnić umowne zobowiązania płatności w okresie do odwołania. W przypadku przekazania rzeczy to nie obowiązuje,  jeżeli pogorszenie stanu rzeczy jest związane wyłącznie z jej sprawdzeniem – jak to byłoby możliwe w sklepie stacjonarnym. Ponadto mogą Państwo uniknąć obowiązku zwrotu wartości za pogorszenie powstałe w wyniku wprowadzenia rzeczy do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem, nie używając rzeczy jak swojej własności i zaniechując wszystkiego, co wpływa negatywnie na jej wartość. Rzeczy podlegające spakowaniu należy odsyłać na nasze ryzyko. Mają Państwo obowiązek ponieść koszty przesyłki zwrotnej, gdy dostarczony towar odpowiada zamówionemu i gdy cena rzeczy podlegającej odesłaniu nie przekracza kwoty 40 euro, lub jeśli w przypadku wyższej ceny rzeczy w momencie odwołania nie uiścili Państwo jeszcze świadczenia wzajemnego lub umownie ustalonej raty; w przeciwnym wypadku odsyłają Państwo bez ponoszenia kosztów. Rzeczy nie dające się spakować będą od Państwa odbierane. Zobowiązania dotyczące zwrotu płatności należy wypełnić w ciągu 30 dni. Termin rozpoczyna się dla Państwa z chwilą odesłania deklaracji o odwołaniu lub rzeczy, dla nas w momencie ich odbioru.                   

Wskazówka szczególna

W przypadku umów o sprzedaży na odległość dotyczących świadczenia usługi Państwa prawo do odwołania wygasa przedwcześnie, gdy umowa została wypełniona całkowicie przez obie strony na Państwa wyraźne życzenie, zanim Państwo wykonali swoje prawo do odwołania.  

- Koniec pouczenia o prawie odwołania -

Powyższe prawo odwołania nie obowiązuje, o ile można przypisać czynność prawną Państwa działalności zarobkowej lub zawodowej i/lub zawarli Państwo umowę w sklepie stacjonarnym.


8. Ochrona danych

8.1 Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i dalsze przetwarzanie jego wszelkich danych zarejestrowanych na stronach internetowych 4Players zgodnie z ustawą federalną o ochronie danych, ustawą telekomunikacyjną i ustawą o telemediach, o ile jest to konieczne do realizacji stosunku umownego. 

8.2 Ponadto 4Players obchodzi się z danymi w sposób poufny i opracowuje je w porozumieniu z odpowiednimi Użytkownikami. Zbieranie danych osobowych Użytkowników lub ich przetwarzanie wykraczające poza opisany tutaj zakres odbywa się tylko za uprzednią zgodą ze strony Użytkowników.

8.3 Dane przechowywane są tylko tak długo, jak jest to wymagane w ramach niniejszego porozumienia i przy zachowaniu dającego się zastosować prawa. 

8.4 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i użytkowanie przez 4Players danych osobowych, jakie zostały zebrane dla uzasadnienia, wytyczenia treści lub zmiany stosunku umownego z 4Players w celach doradztwa, reklamy, badania rynku lub w celu nadania usługom formy odpowiadającej zapotrzebowaniom.  Użytkownik ma możliwość sprzeciwu w każdej chwili wysyłając wiadomość na support@4netplayers.com.


9. Postanowienia końcowe

9.1 4Players zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków użytkowania w przyszłości. Użytkownik zobowiązuje się do sprawdzania niniejszych postanowień w regularnych odstępach czasowych pod kątem zmian lub uzupełnień. Za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z serwisu, zgadza się on z obowiązującym aktualnie brzmieniem OWH.  

9.2 Porozumienie niniejsze podlega pod wyłączne prawo Niemiec. Obowiązywanie jednolitego prawa sprzedaży (umowa CISG) zostaje wykluczone. 

9.3 W kwestiach spornych wynikłych z lub będących w związku z użytkowaniem opisanych powyżej usług 4Players lub wynikających z niniejszych OWH są właściwe wyłącznie sądy w Hamburgu, o ile Użytkownik jest handlowcem, lub nie posiada stałego miejsca zamieszkania w Niemczech, swoje miejsce zamieszkania lub miejsce swojego zwyczajowego przebywania przeniósł za granicę po uzyskaniu mocy obowiązującej przez ten warunek, lub jego miejsce zamieszkania lub miejsce jego zwyczajowego przebywania w momencie wniesienia powództwa nie jest znane.   

9.4 W przypadku nieskuteczności jednego lub kilku postanowień niniejszego porozumienia, skuteczność porozumienia pozostaje przez to nienaruszona.

9.5 4Players stale dokłada starań, aby chronić swoich Użytkowników, jak również osoby trzecie przed naruszeniami prawa lub nielegalnymi treściami w Internecie. Użytkownik, który stwierdził naruszenie niniejszych OWH jest proszony o zwrócenie się do 4Players.